Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Struktura

Struktura S4Q
 
Cilj S4Q sistema je vsakemu proizvajalcu prilagoditi sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti (kot je opredeljen v standardu SIST EN 15234-2:2012) zahtevam in potrebam vsakega individualnega proizvajalca pelet. V ta namen je bila predvidena »tristopenjska« shema implementacije sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti:
  • podporni del S4Q
  • testni del S4Q in
  • nadzorni del S4Q.
Cilj podpornega dela sheme S4Q je proizvajalcu nuditi podporo pri vzpostavitvi sistema nadzora in kontrole kakovosti.
 

                                                                                                                                                                

Ukrepi podpornega sistema:
  • določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev glede kakovosti pelet,
  • opredelitev ukrepov za doseganje ciljev in priprava akcijskega načrta,
  • prilagoditev sistema kontrole in zagotavljanja kakovosti potrebam proizvajalca in
  • implementacija sistema nadzora in zagotavljanja kakovosti. 
Cilj testnega dela sheme S4Q je spremljati napredek in potek implementacije sistema kontrole in zagotavljanja kakovosti ter določiti optimalno razmerje med proizvodnimi parametri in kakovostjo pelet. Namen testnega dela sheme S4Q je med drugim tudi pri proizvajalcu uvesti poenostavljene, a zanesljive, metode kontrole kakovostni lesnih pelet.
 
Za spremljanje učinkovitosti sistema se bo iz proizvodne linije v točno določenih intervalih odvzela vzorčna količina pelet.
 
Vzorčne pelete in spremljajočo dokumentacijo (s podatki o poreklu in izvoru, obliki surovine, drevesni vrsti, spremembah nastavitev v proizvodnem procesu itd.), bo proizvajalec dostavil v Laboratorij za lesno biomaso Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS), kjer bodo analizirani glavni kazalniki kakovosti: vsebnost vode, gostota nasutja, mehanska obstojnost, delež pepela, energetska vrednost itd. GIS pa bo na podlagi rezultatov pripravil priporočila za izboljšave kakovosti.
 
Po uspešno izvedenem podpornem in testnem delu sheme S4Q se prične nadzorno obdobje, ko Gozdarski inštitut Slovenije prevzame vlogo nadzorne institucije.
 
V začetku nadzornega obdobja sheme S4Q bo GIS opravil nenapovedan kontrolni obisk pri proizvajalcu pelet. V času obiska bo GIS preveril dokumentacijo S4Q sistema (doslednost in natančnost beleženja dejavnikov, ki vplivajo na kakovost pelet) ter s proizvodnega traku odvzel vzorčno količino pelet. Proizvajalec mora zaposlenim osebam Gozdarskega inštituta Slovenije omogočiti dostop do vseh relevantnih področij v proizvodnem procesu ter do relevantne dokumentacije.
 
Podrobneje je shema opisana v PDF dokumentu »Shema S4Q«.