Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Seznam relevantnih standardov

Relevantni standardi za proizvajalce pelet
 
Terminologija, definicije
 
SIST EN 14588:2010                              Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions
                                                                  Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi

 
Klasifikacija pelet v kakovostne razrede

 
SIST EN ISO 17225-1:2014                    Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements
                                                                  Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 1. del: Splošne zahteve
 
 
SIST EN ISO 17225-2:2014                    Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets
                                                                   Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 2. del: Razvrščeni lesni peleti
 
 
SIST EN ISO 17225-6:2014                    Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Graded non-woody pellets
                                                                  Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 6. del: Razvrščeni nelesni peleti
 

Implementacija sistema kontrole in zagotavljanja kakovosti
 
SIST EN 15234-1:2011                            Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 1: General requirements
                                                                   Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 1. del: Splošne zahteve
 
SIST EN 15234-2:2012                            Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 2: Wood pellets for non-industrial use
                                                                   Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 2. del: Lesni peleti za neindustrijsko uporabo
 
SIST EN 15234-6:2012                            Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 6: Non-woody pellets for non-industrial use
                                                                   Trdna biogoriva - Zagotavljanje kakovosti goriv - 6. del: Nelesni peleti za neindustrijsko uporabo
 

Vzorčenje in priprava vzorca
 
SIST EN 14778:2011                                Solid biofuels - Sampling
                                                                   Trdna biogoriva - Vzorčenje
 
SIST EN 14780:2011                                Solid biofuels - Sample preparation
                                                                   Trdna biogoriva - Priprava vzorcev
 

Fizikalne in mehanske lastnosti pelet
 
SIST EN 14774-1:2010                            Solid biofuels - Methods for determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method
                                                                    Trdna biogoriva - Metode določevanja vlage - Metoda sušenja v peči - 1. del: Celotna vlaga - Referenčna metoda
 

SIST EN 14774-2:2010                            Solid biofuels - Methods for the determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method
                                                                   Trdna biogoriva - Metode določevanja vlage - Metoda sušenja v peči - 2. del: Celotna vlaga - Poenostavljena metoda
 
SIST EN 14774-3:2010                           Solid biofuels - Methods for the determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
                                                                 Trdna biogoriva - Metode določevanja vlage - Metoda sušenja v peči - 3. del: Vlaga v osnovnem vzorcu
 

SIST EN 14775:2010                               Solid biofuels - Method for the determination of ash content
                                                                  Trdna biogoriva - Metode določevanja pepela
 
SIST EN 14918:2010                               Solid Biofuels - Method for the determination of calorific value
                                                                  Trdna biogoriva - Metoda za ugotavljanje kalorične vrednosti
 
SIST EN 15103:2010                               Solid biofuels - Methods for the determination of bulk density
                                                                  Trdna biogoriva - Metode za določevanje prostorninske mase
 
SIST EN 15150:2011                               Solid biofuels - Determination of particle density
                                                                  Trdna biogoriva - Določevanje prostorninske mase
 
SIST EN 15210-1:2010                           Solid biofuels - Methods for the determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1: Pellets
                                                                 Trdna biogoriva - Metode za določanje mehanske trdnosti pelet in briketov - 1. del: Peleti
 
SIST EN 16127:2012                               Solid biofuels - Determination of length and diameter for pellets and cylindrical briquettes
                                                                  Trdna biogoriva - Ugotavljanje širine in premera peletov in cilindričnih briketov
 
SIST EN 16126:2012                               Solid biofuels - Determination of particle size distribution of disintegrated pellets
                                                                   Trdna biogoriva - Ugotavljanje porazdelitve velikosti delcev razdrobljenih pelet
 

Kemijske analize
 
SIST EN 15104:2011                               Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental methods
                                                                  Trdna biogoriva - Določevanje celotnega ogljika, vodika in dušika - Instrumentalne metode
 

SIST EN 15105:2011                               Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium conten
                                                                  Trdna biogoriva - Določevanje vodotopnega klorida, natrija in kalija
 
SIST EN 15289:2011                               Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine
                                                                   Trdna biogoriva - Določevanje celotnega žvepla in klora
 
SIST EN 15290:2011                               Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti
                                                                  Trdna biogoriva - Določevanje makro elementov - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na in Ti
 
SIST EN 15297:2011                               Solid biofuels - Determination of minor elements - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V and Zn
                                                                   Trdna biogoriva - Določevanje mikro elementov - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V in Zn