Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet

Proizvodnja pelet v Sloveniji

Proizvodnja peletov v Sloveniji 2020 

Proizvodnja peletov v Sloveniji v zadnjih 10 letih počasi, a zanesljivo narašča. V maju 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili analizo slovenske proizvodnje peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2020 skupno znašala 148.000 ton, kar je 10 % več kot v letu 2019. V letu 2020 je po naših podatkih pelete za trg proizvajalo 22 poslovnih subjektov, med katerimi prevladujejo manjši proizvajalci. Ocenjujemo pa, da je na tem področju aktiven še kakšen proizvajalec, ki ga tekom raziskave nismo evidentirali.
 


 

Zunanja trgovina s peleti v letu 2020

V zadnjem desetletju je bila Slovenija neto uvoznik peletov z izjemo leta 2017, ko je bil izvoz večji od uvoza. V letu 2020 smo glede na začasne podatke Statističnega urada RS (SURS) uvozili nekaj manj kot 257.000 ton lesnih peletov, kar je 12 % več kot leta 2019. Uvoz peletov sicer narašča od leta 2017 naprej. Prevladujoče države iz katerih je Slovenija v lanskem letu uvažala lesne pelete so bile: Romunija (36 % celotnega uvoza peletov), Ukrajina (23 %) in Avstrija (13 %).
Izvozne količine predstavljajo tako peleti slovenskih proizvajalcev kot tudi peleti, ki so bili predhodno uvoženi v Slovenijo (t. i. ponovni izvoz ali re-export). Zaradi živahne trgovine s peleti je za nacionalno raven uporaben kazalec zunanjetrgovinskega primanjkljaja oziroma presežka, ki je izračunan bilančno (izvoz – uvoz). Podobno kot v predhodnih letih (z izjemo leta 2017), smo tudi v letu 2020 na trgu lesnih peletov zabeležili zunanjetrgovinski primanjkljaj, kar dokazuje, da je bila poraba peletov večja od proizvodnje. Na podlagi podatkov SURS je lani zunanjetrgovinski primanjkljaj znašal dobrih 58.000 ton.
Izvoz lesnih peletov je lani znašal nekaj več kot 198.000 ton in se je za 5 % zmanjšal v primerjavi z letom 2019. Kljub temu pa izvoz peletov še vedno ostaja na visoki ravni glede na zadnje 10–letno obdobje.Prevladujoči izvozni trg lesnih peletov iz Slovenije ostaja Italija (83 % celotne izvožene količine), z 9 % ji sledi Avstrija, 7 % količin pa smo lani izvozili v sosednjo Hrvaško. 

 

 

Zunanja trgovina s peleti v letu 2019 

Slovenija je neto uvoznik peletov. V letu 2019 smo glede na začasne podatke Statističnega urada RS (SURS) uvozili nekaj manj kot 237.000 ton, od tega največ (27 %) iz Romunije, sledi Avstrija (13 %), večji izvoznici peletov na slovenski trg sta še Ukrajina (12) ter Bosna in Hercegovina (12 %).
Podobno kot v predhodnih letih (z izjemo leta 2017), smo tudi v letu 2019 na trgu lesnih peletov zabeležili zunanjetrgovinski primanjkljaj, kar dokazuje, da je bila poraba peletov večja od proizvodnje. Na podlagi podatkov SURS je v letu 2019 zunanjetrgovinski primanjkljaj znašal 27.000 ton.
Izvoz peletov je v obdobju 2010–2019, v letu 2019 prvič dosegel količino čez 200.000 ton. Prevladujoča uvoznica lesnih peletov iz Slovenije je Italija (85 % celotne izvožene količine), z 10 % ji sledi Avstrija, 4 % količin pa smo izvozili v sosednjo Hrvaško. 


 

 
 

Zunanja trgovina s peleti v letu 2018 

V Slovenijo večino peletov uvozimo. Največ (26 % oziroma 58.000 ton) pelet je bilo leta 2018 uvoženih iz Romunije, sledijo Bosna in Hercegovina, Avstrija, Ukrajina in Hrvaška (SURS, 2019).
V izvozu so tako peleti slovenskih proizvajalcev kot tudi peleti, ki so bili predhodno uvoženi v Slovenijo. Zaradi živahne trgovine s peleti je za nacionalno raven uporaben kazalec zunanjetrgovinskega primanjkljaja oziroma presežka, ki je izračunan bilančno (izvoz – uvoz). V Sloveniji je že vrsto let prisoten zunanjetrgovinski primanjkljaj, z izjemo leta 2017, ko smo na trgu peletov imeli zunanjetrgovinski presežek. V letu 2018 pa je bila poraba peletov ponovno večja od proizvodnje. Na podlagi podatkov SURS je bil tako lani zunanjetrgovinski primanjkljaj količinsko 39.000 ton.
Izvoz peletov je tudi dosegel rekordno raven, in sicer je bil 188.000 ton, od katerih jih je bilo 92 % izvoženo v  Italijo, 4 % v Avstrijo, 3 % pa na Hrvaško.

 


 Zunanja trgovina s peleti v letu 2017

V letu 2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečal izvoz peletov za skoraj 50.000 ton in znaša dobrih 190.000 ton, znižala pa se je količina uvoženih peletov in sicer za slabih 20.000 ton glede na leto prej. Največ peletov je bilo uvoženih iz Romunije (38%), Avstrije (15 %)  ter Bosne in Hercegovine (14 %). Zanimivo je, da se je uvoz peletov iz Avstrije povečal, iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine pa zmanjšal, kar je verjetno posledica boljše kvalitete peletov na avstrijskem trgu.
 

 
 

Zunanja trgovina s peleti v letu 2016 

Leto 2016 je glede na pretekla leta zaznamoval rekorden uvoz peletov, ki je presegel 200.000 ton. Na podlagi podatkov SURS je bil lani zunanjetrgovinski primanjkljaj količinsko 64.000 ton, vrednostno pa 7,6 milijonov evrov.
Največ (41 % oziroma 83.000 ton) pelet je bilo uvoženih iz Romunije, sledijo Bosna in Hercegovina (18 %), Hrvaška (14 %) in Avstrija (10 %). Izvoz peletov je tudi dosegel rekordno raven, in sicer je bil 138.000 ton, od katerih jih je bilo 90 % izvoženo v  Italijo, 5 % pa v Avstrijo.

 


 

Proizvodnja pelet v Sloveniji 2014
 
Po podatkih opravljene ankete med identificiranimi proizvajalci pelet v Sloveniji, je bila skupna proizvodnja pelet v Sloveniji (2014) več kot 100.000 t. V letu 2014 smo evidentirali 17 poslovnih subjektov, med njimi prevladujejo manjši proizvajalci. Med evidentiranimi proizvajalci je le eden z letno proizvodnjo nad 50.000 t in eden s proizvodnjo nad 10.000 t.
 

Slika: Proizvodnja pelet v Sloveniji v letu 2014.


Slika: Proizvodnja pelet v Sloveniji med leti 2010 in 2014.


Uvoz in Izvoz pelet v Sloveniji 2014
 
Na podlagi ocene iz začasnih podatkov zunanje trgovine smo v letu 2014 v Slovenijo uvozili približno 160 tisoč ton peletov, izvozili pa okrog 110 tisoč ton. V prvih enajstih mesecih leta 2014 smo največ pelet uvozili iz Romunije (40 %) in  iz Bosne in Hercegovine (30 %). 
 
 
Slika: Zunanja trgovina s peleti za Slovenijo (€).